👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

هدف از این پایان نامه سنجش اثربخشی استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

222

حجم

7645/792 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه می باشد. پژوهش حاضر در پی سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران است تا بتواند برای افزایش آگاهی مسئولین امر در این خصوص، اطلاعات مفید و پیشنهاداتی را ارائه دهد. به همین منظور با مرور ادبیات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و شناسایی عوامل، شاخص و ابزار ها و مقایسه آن‌ها، این مطالعه از مدل چن و همکاران (2009) برای سنجش میزان اثر بخشی مدیریت دانش در دانشکده های دانشگاه مازندران استفاده کرده است. در مدل پژوهش، تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای برای میزان و مقایسه دانشکده ها و همچنین ابعاد کارت امتیازی متوازن را به عنوان شاخص های اثربخشی و خلق، ذخیره، تسهیم، به کارگیری و درونی سازی دانش را به عنوان فرآیند های مدیریت دانش به کار گرفته است.

نظر به اینکه، کلیه ی سازمان های آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند و طی روند روزمره اطلاعات را پردازش و به دانش تبدیل می کنند و با در آمیختن ارزش ها، راهبردها و تجارب، مبنای تصمیم-گیری و اقدامات آینده ی سازمان را شکل می دهند. آنچه در این فرآیند مهم است، آگاهی و دانش آفرینی آگاهانه است. مؤسسات آموزش عالی در نقش سازمان های دانش محور عمدتاً فعالیت های اصلی خود را معطوف به یادگیری، خلق و نشر دانش می کنند. دانشگاه به عنوان یک سازمان آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های مربوط به دانش را انجام می دهد (راولی ،2000). بنابراین مادامی که دانشگاه ها در زمینه ارزیابی دارایی های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش بهبود عملکرد و توسعه سازمانی را نخواهد داشت.

فهرست مطالب 

   فصل اول- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع  

1-3- بیان مسأله

1-4- اهداف پژوهش

1-5- سوالات پژوهش  

1-6- روش پژوهش

1-7- قلمرو پژوهش  

1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

   1-8-1- تعاریف مفهومی

   1-8-2- تعاریف عملیاتی

1-9-ساختار کلی پایان نامه

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 

2-2- مدیریت دانش

2-2-1-گذری بر مدیریت دانش

2-2-2-دانش

2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش

2-2-2-2- داده  

2-2-2-3-اطلاعات 

2-2-3-طبقه بندی انواع دانش  

2-2-4-منابع دانشی سازمان

2-2-5-تعاریف مدیریت دانش

2-2-6- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش

2-2-7-اهداف مدیریت دانش  

2-2-2-8-فرآیند های مدیریت دانش

   2-2-9-مدیریت دانش در آموزش عالی

 2-3-سنجش مدیریت دانش  

2-3-1- سنجش اثربخشی مدیریت دانش

2-3-2- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش  

2-3-3- ابزارهای سنجش مدیریت دانش

   2 -3-3-1- کارت امتیازی متوازن  

   2-3-3-2- جهت یاب اسکاندیا

   2-3-3-3- نظارت بر دارایی‌های نامشهود

  2-3-3-4- حسابداری منابع انسانی

  2-3-3-5- روش شناسیKP3

  2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش

  2-3-3-7- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر

2 -3-4--مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش  

2-4- مدل تحقیق و اجزای آن  

   2-4-1-کارت امتیازی متوازن   

  2-4-2-   شاخص عملکرد مدیریت دانش  

  2-4-3-   فرآیند تحلیل شبکه‌ای

2-5- دانشگاه مازندران

2-6-مروری بر تحقیقات انجام شده

   2-6-1-تحقیقات خارجی

   2-6-2-تحقیقات داخلی  

2-7-خلاصه فصل دوم  

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه

3-2- نوع شناسی ‌پژوهش   

3-3- انتخاب خبره   

3-4- مدل و روش پژوهش   

3-4-1- گام اول   تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله

3-4-2- گام دوم   تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح  

3-4-3- گام سوم   محاسبه اثربخشی مدیریت دانش

3-4-4- گام چهارم   تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش

3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها

3-5-1- بررسی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی

 3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی  

3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده  

3-7- محدودیت‌های پژوهش

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه 

4-2- مشخصات خبره‌ها 

4-3- پیاده سازی روش

   4-3-1- گام اول   تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله

  4-3-2- گام دوم   تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح

  4-3-3- گام سوم   محاسبه اثربخشی مدیریت دانش  

  4-3-3- گام چهارم   تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش   

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- جمع بندی

5-3- بحث و نتیجه گیری

5-4-  پیشنهادات

5-4-1- کاربردی  

   5-4-2  تحقیقات آتی

منابع و مأخذ

پیوست‌ها

پیوست1-پرسشنامه مقایسات زوجی

پیوست2- خروجی نرم افزار Super Decisions

فهرست شکل‌ها

10  شکل1-1- ساختار کلی پایان نامه   

17  شکل2-1- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری

40  شکل2-2- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت  

46  شکل2-3- مدل اولیه تحقیق  

48  شکل2-4- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش

51  شکل2-5- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه  

54  شکل2-6- فرمت استاندار سوپر ماتریس  

58  شکل2-7- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش

59  شکل2-8- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش  

60  شکل2-9- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش

62  شکل2-10-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش

65  شکل2-11-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی

68  شکل2-12-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن  

73  شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش

78  شکل3-1-مدل تحقیق  

106  شکل5-1-یافته‌های پژوهش  

فهرست جداول

33  جدول 2-1- رویکرد های متفاوت ارزیابی مدیریت دانش

36  جدول 2-2- شاخص های کارت امتیازی متوازن  

37  جدول 2-3- شاخص های جهت یاب اسکاندیا

38  جدول 2-4- شاخص های نظارت بر دارایی های نا مشهود

39  جدول 2--5 شاخص های حسابداری منابع انسانی

40  جدول 2-6- شاخص های متدلوژی Kp3  

42  جدول 2-7- شاخص های عملکرد مدیریت دانش

43  جدول 2-8- شاخص های سیستم مبتنی بر رضایت کاربر  

44  جدول 2-9- مقایسه ابزارهای سنجش مدیریت دانش

48  جدول 2-10- مدل کارت امتیازی متوازن برای دانشگاه  

69  جدول 2-11- پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مدیریت دانش

81  جدول 3-1-مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی  

81  جدول 3-2 - نمونه پرسشنامه مقایسه زوجی   

83  جدول3-3- شاخص ناسازگاری تصادفی

85  جدول 4-1- مشخصات خبره

86  جدول 4-2- درجه اهمیت شاخص‌های اثربخشی مدیریت دانش

87  جدول 4-3- درجه اهمیت  فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن

88  جدول 4-4-  اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مشتری

89  جدول 4-5-   اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد فرآیندهای داخلی

90  جدول 4-6-   اولویت  دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد نوآوری و یادگیری

91  جدول 4-7- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مالی

92  جدول 4-8- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مشتری

93  جدول 4-9- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد فرآیند های داخلی  

94  جدول 4-10- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد نوآوری و یادگیری

95  جدول 4-11- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مالی

97  جدول 4-12-سوپر ماتریس اولیه در بعد مشتری  

97  جدول 4-13- سوپر ماتریس نهایی در بعد مشتری  

98  جدول 4-14- سوپر ماتریس اولیه در فرآیند های داخلی

98  جدول 4-15- سوپر ماتریس نهایی در بعد فرآیندهای داخلی

99  جدول 4-16- سوپر ماتریس اولیه در بعد نوآوری و یادگیری

99  جدول 4-17- سوپرماتریس نهایی  بعد نوآوری و یادگیری

100  جدول 4-18- سوپرماتریس اولیه بعد مالی  

100  جدول 4-19- سوپر ماتریس نهایی در بعد مالی

102  جدول 4-20- محاسبه شاخص مطلوبیت برای سنجش اثربخشی مدیریت دانش

103  جدول 4-21-تجزیه و تحلیل اثربخشی از طریق پنج جزء فرآیند های چرخه دانش  

  

  فهرست نمودارها

52  نمودار2-1- ارتباط درونی و بیرونی میان عناصر

63  نمودار2-2- سلسله مراتب سنجش اثربخشي مديريت دانش

64  نمودار2-3-مدل سلسله مراتبي ارزيابي عملكرد سيستم مديريت دانش سازمان  

76  نمودار3-1-گام‌های پیاده سازی مدل

87  نمودار 4-1- درجه اهمیت  فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل ابعاد کارت امتیازی متوازن  

88  نمودار 4-2- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مشتری

89  نمودار 4-3- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد فرآیندهای داخلی

90  نمودار 4-4- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد نوآوری و یادگیری 

91  نمودار 4-5- اولویت دانشکده‌ها تحت کنترل فرآیند های چرخه دانش در بعد مالی

92  نمودار 4-6- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مشتری

93  نمودار 4-7- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد فرآیند های داخلی  

94  نمودار4-8- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد نوآوری و یادگیری

95  نمودار 4-9- اولویت فرآیند های چرخه دانش تحت کنترل  دانشکده‌ها در بعد مالی  

107  نمودار5-1- تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش از طریق ابعاد کارت امتیازی متوازن

108  نمودار5-2- تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش از طریق فرآیند های چرخه دانش

109  نمودار5-3- میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکده‌ها  

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه شادمانی و شادکامی مونش با نمره گذاری، روایی و پایایی عوامل زمینه ساز و موثر بر ترک خدمت کارکنان بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج پاورپوینت تجزیه و تحلیل سایت پاورپوینت بررسی اقلیمی شهر شیراز