👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

20/576 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه اميد به زندگي حلاجيان

پرسشنامه اميد به زندگي حلاجيان مشتمل بر 33 ماده است كه آزمودني ها بر اساس مقياس ليكرت(كاملاً، تقريباً، هرگز)به آن پاسخ مي گويند. حداكثر نمره در اين آزمون 99 است، هر چه فرد نمره بالاتري كسب كند نشان دهنده ی اميد به زندگي بيشتر است. حلاجیان (1388) برای سنجش همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضرایب آلفا رابرای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب (89/0، 94/0 و 92/0) گزارش كرد. همچنین برای سنجش روایی این مقیاس ، آزمون مجددی پس از 4 تا 6 هفته به 95 آزمودنی دختر و 91 آزمودنی پسر که در مرحله اول شرکت داشتند داده شد. ضرایب همبستگی بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب (80/0r= )، (82/0r=)و (79/0r=)گزارش شد .

نتایج مربوط به پایایی 

جدول شماره (3-1): پایایی پرسش نامه ی اميد به زندگي حلاجيان در گروه آزمایش و کنترل

گروه    تعداد آزمودنی ها    همسانی درونی

(آلفای کرونباخ)    تعداد ماده

آزمایش    25    86%    33

کنترل    25    99%    33

ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) اميد به زندگي در این تحقیق درگروه آزمایش(25 نفر حجم نمونه)و کنترل (25 نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از 86/0 و 99/0 که قابل قبول است.

نتایج مربوط به روایی 

روایی محتوا

سليس و روان بودن و توانايي مجموعه عبارات در اندازه گيري متغيرهاي مربوطه مورد تأييد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفته است. 

روایی تفکیکی 

نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات اميد به زندگي در دو گروه کنترل و آزمایش می باشد. این قدرت ایجاد کننده-ی تفاوت توسط این پرسش نامه، نشان دهنده روایی تفکیکی آن است. به عبارت دیگر این پرسش نامه قادر است تأثیر آموزش مهارت هاي مثبت انديشي را به طور معناداری آشکار کند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلودکارآموزی مهندسی شیمی 35 ص بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت یکپارچه معماری اطلاعات با سیستم های هوش تجاری پروپوزال بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان پاورپوینت مسجد رحیم خان پاورپوینت تحلیل طرح توسعه موزه ملی سوئیس